सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः । सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद्दुःखभाग्भवेत् ॥
All should/must be happy, be healthy, see good; may no one have a share in sorrow.
Today on 17/11/2019 published mcq on Seating Arrangement